Tournoi satellite minime

Bravo à Enzo qui termine à la 3e place du tournoi satellite minime !